Gazdasági program

Gazdasági program

Pogányszentpéter Község

Gazdasági Programja

2019-2024.

 

Jóváhagyta: Pogányszentpéter Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                                             20/2020.(IV.29.) számú határozatával

 

Pogányszentpéter Község Gazdasági Programja

 

 

2019-2024

 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a,  az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban, a következőket írja elő:

„(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv, helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével, a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet, a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.”

Pogányszentpéterközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények:

 

 • a kormányzat gazdaságpolitikája,
 • a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,
 • nemzeti és EU-s pályázati források,
 • a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,
 • az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,
 • a polgármesteri program,
 • a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,
 • a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez, a Képviselő-testületnek, az alábbiakra kell koncentrálnia:

 • a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
 • a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.
 • Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:
 • a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
 • az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
 • a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

A kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseifejlesztési irányelvei

 

A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek számbavétele.

A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai:

– területi operatív program, KEHOP,

– az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás,

– az idegenforgalom és falusi turizmus.

A gazdasági program célja, hogy meghatározza a 2015-2019. évekre vonatkozóan, a gazdálkodás főbb stratégiai célkitűzéseinek prioritását, amelyek alapjául szolgálnak az éves költségvetés kidolgozásához.

A program végrehajtásának alapfeltétele, hogy a Képviselő- Testület az önkormányzat vagyonával, a mindenkor rendelkezésre álló pénzeszközeivel, ésszerű, takarékos gazdálkodást folytat, és minden eszközével arra törekszik, hogy saját bevételeit maximálisan növelje.

 

A kormány fejlesztési irányai

 

A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is.

A kormányprogram szerint, a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során, cél az ország egységének megteremtése, az életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést.

A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és egészségesebb környezetet.

 

 

 

 

 

 

 

POGÁNYSZENTPÉTER  KÖZSÉG ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

 

 

HELYZETELEMZÉS

 

 

A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága

 

 

Fekvése:

 

PogányszentpéterközségSomogy megyében, a Csurgói kistérségben helyezkedik el. Somogy-Zala határfaluja, megye és régióhatár egyben. Nagykanizsától 10 km-re dél keletre fekszik. A zalai megyehatárnál lévő települést keresztezi a 61-es főút.

Közlekedése nagyon jó. Kaposvár 67-km-re, Csurgó 16 km-re, Nagykanizsa 12 km-re van tőle. Nagykanizsa felé az M7 –es autópálya közvetlenül elérhető 15 km-en belül. Ezáltal a tranzitforgalom az utóbbi 2 évben erősen megnövekedett, főként a teherautó forgalmat tekintve.

A vállalkozások számára ez kedvező változás, de a település lakosainak életét megnehezíti az átmenő forgalommal kapcsolatos zajártalom és a lakóházakban az út rezgése miatt keletkező károk.

Somogy megye utolsó települése, Zala megyével közvetlenül határos. Kórházi ellátás, középiskolák, munkahelyek, egyéb bevásárlások és ügyintézés tekintetében ezért inkább Nagykanizsa a valódi vonzásközpont, Csurgó, mint kistérségi centrum kisebb szerepet játszik a falu életében

 

 

Története:

 

Az első okleveles említése 1381-ben volt, akkor a pálosok Szent Péterről elnevezett kolostort említettek. 1390-ben Stregenchy Zentpeter, 1412-ben Nemetzenthpeter (Németszentpéter) néven említették. 1554-ben a falu elpusztult és csak a 18. század 20-as éveiben népesedett be újra. A község lakói vagy a mezőgazdaságból élnek vagy Kanizsára járnak be dolgozni. A 90-es években a termelőszövetkezet megszűnt, egyéni gazdálkodás folyik. Nagyobb földterülettel 8-9 magán gazda és egy sertéstenyésztő Kft. rendelkezik.   A természeti környezet igen szép. A táj dimbes-dombos, sok az erdő és mintegy 10-14 halastó teszi változatossá a vidéket.

 

Területe:13,15 km².

Közlekedése a 61-es főúttal nagyon jól megoldott mind Nagykanizsa, mind Iharosberény irányába. A megyeszékhelytől-Kaposvártól 67 km-re van.

Lélekszáma jelenleg 507 fő.

Pogányszentpéter Község Önkormányzata által fenntartott intézményhálózat struktúrája:

 

 

Társulásban: Közös Önkormányzati Hivatal

 • (Iharosberény- Iharos- Pogányszentpéter-Inke) Iharosberény község gesztorságával

 

Társulásban: Konyha (közétkeztetés)

 • (Iharosberény- Iharos- Pogányszentpéter) Iharosberény község gesztorságával

Társulásban: Szociális Alapellátási Intézmény

 • (Iharosberény- Iharos- Inke-Pogányszentpéter) Inke község gesztorságával
 • Társulásban: Háziorvosi- Gyermekorvosi- Védőnői- Fogorvosi
 • (Iharosberény- Iharos- Inke-Pogányszentpéter) Iharosberény község gesztorságával

Társulásban Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 • Sürgősségi Betegellátás
 • Kistérségi Járó beteg Szakellátó
 • Belső Ellenőrzés
 • Nefela Jégeső Elhárítási Szolgálat

 

 • (a Csurgói Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként) Csurgó Város gesztorságával
 • Megyei mozgókönyvtári ellátásban: Községi Könyvtár
 • (Kaposvár megyeszékhely gesztorságával)
 • Önállóan-: Művelődési Ház

Ravatalozó és temető

Sportpálya és sportöltöző

Polgármesteri iroda

Orvosi rendelő

Vízmű

Helyi közutak

Törvény alapján az önkormányzat köteles gondoskodni:

 

 • az egészséges ivóvízellátásról,
 • óvodai nevelésről,
 • az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
 • az egészségügyi és szociális alapellátásról,
 • a közvilágításról,
 • a helyi közutak és a köztemetők fenntartásáról,
 • köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

 

Kötelező feladatokon kívül:

 

 • támogatja a településfejlesztést,
 • helyi közművelődést,
 • környezetvédelmi, lakossági közösségi feladatokat,
 • együttműködik a közösségekkel, helyi civil szerveződésekkel és támogatásukról a költségvetésben döntenek anyagi lehetőségektől függően.
 • támogatja a helyi sportot
 • támogatja az ifjúsági és gyermek korosztály közösségi tevékenységét, biztosítja a
 • tartalmas időtöltés lehetőségét

Infrastruktúra helyzete 2019-ben  

 • Lakások száma: 162 lakás. Önkormányzati tulajdonú lakás (szociális

       bérlakás, szolgálati lakás) nincs.

 • Közúton a település jól megközelíthető. (61. sz. főközlekedési úton Iharosberény felől)

      A település két utcájából az egyiken (Bajcsy-Zsilinszy utca) állami tulajdonú főút, a

      másikon (Dózsa György utca) önkormányzati tulajdonú mellékút halad át. Mindegyik

      szilárd -aszfaltozott burkolatú. A főút kétsávos, a mellékút egysávos közlekedést tesz

      lehetővé. A két útszakaszt bekötő út köti össze.

 • Közüzemi vízhálózat kiépítettsége a belterületen 100 %-ban megvalósult.

      Vízhálózatba bekötött lakások száma: 160 lakás. Lakosságnak szolgáltatott vízmennyiség:

      11 ezer m3/év. A települési ivóvízhálózat szolgáltatója: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

     A vízmű 100 5-ban önkormányzati tulajdonban van.

 • Vezetékes gázhálózat belterületen 100 %-ban kiépítésre került. Vezetékes gázt

fogyasztó háztartás  :a lakások 34 %-a. Szolgáltató: Magyar Gáz Kft.

 • A szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége belterületen 100 %-ban megvalósult.

Szolgáltató: Dél- zalai Víz és    Csatornamű Zrt.

 • A szilárd hulladék kezelését és elszállítását a Viridis- Pannónia Zrt. végzi.
 • A településen mindhárom mobil szolgáltató hálózata működik, a vezetékes telefont a

      T- Com és utóbbi időben a Z- NET szolgáltatja.

Az Internet hálózatba be van kapcsolva a falu, a szolgáltatást majdnem 100%-ban a Z-NET szolgáltatja. Jelenleg körülbelül 80 lakóházban érhető el az Internet. Gelka Hirtech

Kft. egy szélessávú optikai kábelhálózatot épített ki ,mely révén egy nagyobb

sávszélességű és sebességű internet lehetőséghez juthatnak a közintézményeink és lakosaink.

 

 

Az elmúlt 15 év fejlesztései:

 

 • Vezetékes földgáz kiépítése
 • Szennyvíz csatornarendszer kiépítése
 • Ravatalozó építése,
 • Közterületek karbantartása
 • Millenniumi park karbantartása
 • Középületek karbantartása,
 • Buszvárók  felújítása
 • Szervezett hulladék-elszállítás
 • Elkészült a Településrendezési terv
 • Szőlőhegy villamosítása
 • Járda és gyalogátkelő kialakítása a a
 • Könyvtár korszerűsítése
 • Óvodai játszótér kialakítása , korszerűsítése,

 Pogányszentpéter község gazdasági helyzete és várható változások

 

A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona, a 2014. évi zárómérleg alapján  345245 e Forint.

A vagyon, az elmúlt négy évben is növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája:

 • saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,
 • sikeres pályázatokon vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon.

A kormányzat gazdaságpolitikája, egyértelműen a gazdaságfejlesztés folyamatos fejlesztése

illetve a munkahelyteremtés irányába mutat.

Feladatunk, hogy a helyi és a térségi sajátosságokat kihasználva, minél több pályázaton induljunk ezen a területen, szem előtt tartva, hogy a megnyert fejlesztések, rövid időn belül önfenntartóak legyenek azért, hogy a település saját bevételeiből ezek fenntartására ne – vagy csak minimális mértékben – kelljen költeni.

Hamarosan megnyílnak a pályázati lehetőségek, a különböző operatív programok és a Magyar Falu program keretein belül.
A járási, megyei, és országos pályázatok megcélzásával, lesz lehetőségünk pályázni.

Ahhoz, hogy reális jövőképet tudjunk alkotni (különösen 5 évre előre), tisztában kell lenni a

község anyagi kondícióival és a várható tendenciákkal.

Szem előtt kell tartani, hogy a központi állami támogatás évről évre folyamatosan csökken, csökken a település lakosságszáma, melyhez a támogatásokat mérik.

Ezen pénzügyi politikának az alappillérei a következők:

 • Takarékosabb gazdálkodás és a működési költségek optimalizálása. Az energiagazdálkodás teljes körű áttekintése és optimalizálása önkormányzati szinten úgy, hogy sokkal áttekinthetőbb legyen, hogy hol szükséges változtatni.
 • A pályázati lehetőségek jobb kihasználása olyan területen is, ahol önkormányzati támogatást lehet ezzel kiváltani. Reményink szerint sikeresen pályázunk a falugondnoki szolgálat újra indítására.
 • Szükséges a középületek fűtésének és világításának korszerűsítése a kiadások csökkentése érdekében. Óvoda épületének és a Kultúrház épületének energetikai korszerűsítésére szeretnénk a hangsúlyt fektetni.
 • A közmunkatermelésbe állításával, tovább csökkenteni az önkormányzat kiadásait, újabb munkahelyeket teremteni.
 • Elsősorban olyan pályázatokon kell indulni, ahol a későbbi fenntartás nem jelent újabb működési költségnövekedést.
 • Át kell tekintenünk meglévő vagyontárgyainkat. Meg kell találni a jelenleg kihasználatlan ingatlanok funkcióját. Értéknövelő beruházásokkal, telekalakításokkal, egyes vagyontárgyak értékesítésével további források nyerhetők.

A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel

összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott lehetőségeket (legkedvezőbb

összegű támogatás megkeresése).

Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

 

                                                                                                                adatok e Ft-ban

Vagyonelem megnevezése Ingatlan

db

 

229

gépek, berendezések,felszerelések

db

25

tárgyi eszközök

db

256

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 108882 0  

 

108882

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 124552 6086  

 

130638

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető) 97860 7554  

 

105414

 

 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a közterületek, utak, árkok.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények, középületek, sportpálya, stb.

Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: Sport kuckó, egyéb épületek, illetve a beépítetlen földterületek és mezőgazdasági területek.

A pénzügyi helyzet

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték: az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást kellett igénybe vennie (Önhiki), működési hitel felvételére nem került sor, fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

Éven belüli likvid hitel felvételére sor került 3 millió Ft összegben, a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás ez által,ha nehezen is,de biztosítva volt.

 

A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 5 évben, 85-110 millió forint körül mozgott.

Kiadások:

 A költségvetési kiadások közel változatlanok maradtak.

 A költségvetési kiadások közül, a következő években várható, hogy

 • a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.),
 • a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát csökkenti az átgondoltabb személyi juttatás, gazdálkodás miatti megtakarítás, valamint a csökkenő munkáltatót érintő járulékfizetés,
 • a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.
 • Az összes szolgáltatói szerződés felülvizsgálata és újra tárgyalása vagy megszüntetése.

 

Bevételek:

 

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:

 A költségvetési bevételek közül

 • nőttek az önkormányzatok működési bevételei,
 • A régi 61-es főút nyomvonal maradványán egy fizetős kamion parkoló létrehozása a szükséges infrastrukturális (Zuhanyzó és WC) megteremtésével településünk megfelelő és hosszútávú bevételre tehetne szert.
 • csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek, különösen az ún. SZJA kiegészítés megszűnése miatt.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

 A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

 

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében, a következő feladatokat rögzíti:

 • Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell, olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
 • A Képviselő-testület nyomon követi, a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.
 • Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
 • A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat.
 • Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

A gazdasági program

Stratégiai célkitűzések:

Alapvető stratégiai célkitűzés, a település népességmegtartó képességének, a fenntartható fejlődésnek a biztosítása.

Ennek érdekében törekedni kell, a település infrastruktúrájának fejlesztésére, a lakosság közérzet javító igényeinek kielégítésére.

A közmunka, Start munkaprogram lehetőségeinek biztosításával, tovább kell csökkenteni a munkanélküliséget, a növénytermesztést folytatni, állattenyésztéssel bővíteni a termelés struktúrát, és szakipari munkacsoportot létrehozni.

A Képviselő-testület feladata, hogy tovább erősítse, a kapcsolatot a civil szervezetekkel, működésükhöz, a rendelkezésre álló lehetőségek szerint támogatást nyújtson, hogy pályázati lehetőségeik kihasználásával, aktívabb tevékenységet folytathassanak.

Bővíteni kell, a fiatalok művelődési, sportolási és szórakozási lehetőségeit.
Szinten kell tartani az idősgondozást.

Kiemelt feladatként kell kezelni, a pályázati lehetőségek kihasználásával,az egészséges ivóvízbázis kiépítést,a közvilágítás teljes körűvé tételt belterületen, az út- és járdaépítést, és a belvízvédelmi rendszerek(árkok,csatornák) karbantartását.
Biztosítani kell folyamatosan, a nem szilárd burkolatú utak járhatóságát.

A meglévő ingatlanvagyon állapotának megőrzése érdekében, folyamatosan el kell végezni a szükséges felújítási, karbantartási munkákat.

A továbbiakban is ki kell használni a község számára elérhető pályázati lehetőséget.

Fejlesztések, felújítások:

 

 

Felújítási feladatok, fejlesztési célkitűzések:

 

Az önkormányzati tulajdonú épületek és egyéb vagyontárgyak folyamatos, szükség szerinti felújítását biztosítani kell, széles körű pályázati források igénybe vételével.

A ciklus éveiben, a következő felújítások megvalósítása szükségesek:

 • Az óvoda épületének energetikai korszerűsítése (nyílászárók cseréje, homlokzatszigetelés, fűtéskorszerűsítés, födémszigetelés, javítás, napelem létesítése, gázkazán beszerzése).
 • A polgármesteri hivatal épületének tetőszerkezeti és külső burkolati javítása, az akadálymentesítés megoldása.
 • Az orvosi rendelő-védőnői rendelő akadálymentesítése, a vizesblokk felújítása,fűtés korszerűsítése.
 • Sportöltöző állagmegóvása a  Sporttelepén.
 • Az önkormányzati tulajdonú vízmű telepen új szűrőrendszer kialakítása,a csőrendszer felújítása,
 • Csatorna átemelő szivattyúk folyamatos karbantartása, cseréje.
 • Közvilágítás energiahatékonysági korszerűsítése, közvilágítással nem rendelkező belterületi közterületeken közvilágítás kiépítése. Bajcsy közben elsődlegesen.
 • Az önfenntartó képesség biztosításához szükséges egyéb épületek kialakítása.

Ipar

A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása, csak nagyon korlátozottan lehetséges, célszerű felülvizsgálni, az ipari területre kijelölt részt a rendezési tervünk alapján.

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

 • Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak.
 • Helyi iparűzési adó –csökkentést tervezünk, gazdaságélénkítő célzattal.

Idegenforgalom

 

Az idegenforgalom, a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek.
Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont, a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is.
A turisztikai kínálatban, az igényeket figyelembe véve, a településnek meg kell találnia, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.

A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

 •  falusi turizmus meghonosítása, Sport kuckó ilyen célú kihasználása
 • tájház kialakítása,
 • turisztikai kiadványok szerkesztése
 • turisztikai tájékoztató táblák elkészítse és kihelyezése
 • Klastrom emlékhely kialakítása,
 • bakancsos turizmushoz kapcsolódó túraútvonalak felújítása, pihenőhelyek kialakítása,
 • lovas turizmus meghonosítása, pihenőhelyek kialakítása,
 • horgásztó menedzsmentjének támogatása, kapcsolódó turisztikai programok szervezése
 • gasztronómiához kapcsolódó Falunap szervezése,

Infrastruktúra

Az infrastrukturális fejlesztések, pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.

 Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja, a közúthálózat, a járda, a vízvezetékrendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, szolgáltatások biztosítását.

Az informatikai lehetőségek biztosítása, a települési önkormányzatok számára a modern kor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti.
Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy

 • az Önkormányzat olyan honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatosan minden fontosabb tájékoztatás biztosítható legyen,
 • az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára,
 • az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök használatát is igénylő területeken, az érintett személyek számítógép-kezelési képzése, ill. tovább képzése.

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

Pogányszentpéter Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2019-2024. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek aránya kb 38 %, ebből regisztrált munkanélküli kb. 27,5 %. A leghátrányosabb helyzetű kistérségben helyezkedik el településünk.

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban, romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:

 • a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint, segíti a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat,
 • segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
 • a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,
 • aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez az önkormányzat honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
 • az adópolitikájában a lehetőségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi vállalkozások számára, akik helyi munkaerőt alkalmaznak,
 • rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal,
 • önkormányzati tulajdonú vállalkozás létrehozása.

 

 

 

 

Közfoglalkoztatás

 

A közfoglalkoztatás rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (2-12 hónap) közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít, nagyarányú állami támogatással (bérek 100 %-nak finanszírozásával), a Község Önkormányzata továbbra is részt kíván venni ebben, továbbá az ún. Start-minta programban további bővítést szeretne elérni.

Nyári diákmunka

 

Fontosnak tarjuk a helybeli diákok bevonását a településünk életében, erre nagyon jó lehetőség a nyári diákmunka, ezzel is növelve a fiatalok lokálpatriotizmusát.

A településfejlesztési politika célkitűzései

Pogányszentpéter Község Önkormányzatának településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon, a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen.
Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is, zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

A településfejlesztés széles nyilvánossága

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből, azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

 A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések:

–     a település honlapjának a karbantartása és információkkal való feltöltése

Elsődleges feladat.

Ezen a honlapon biztosítani kell a helyet:

 • a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
 • a turisztikai kiadványnak,
 • a település intézményeinek,
 • a helyi civil szervezeteknek,
 • a településen megrendezett programoknak.

A településfejlesztésbe – az eddigiektől nagyobb arányban- be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.

A településfejlesztés átgondoltsága

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe:

 • melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak,
 • Melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
 • melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
 • melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti, a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:

 • azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni:
 • melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
 • melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
 • melyek munkahelyet teremtenek.
 • háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek:

a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,

 • melyek során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.

A településrendezési terv

 

Az Önkormányzat területrendezési terve, a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.

A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására.

Felkészülés a pályázatokra

 

Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt, jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység, a sikeres pályázatok érdekében:

 • a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket kell keresni és megbízni,
 • amennyiben lehetséges, pályázati alap biztosítása az éves költségvetésben
 • lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba való illesztéséhez,
 • a pályázatok benyújthatósága érdekében, a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,
 • meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának szükségességét.

Településfejlesztési célok

 

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.

Településfejlesztési célok:

A rendelkezésre álló megvalósíthatósági terveink, pályázati támogatásokkal történő kivitelezése, úgymint faluközpont rehabilitáció, kulturális örökség védelem, középületek korszerűsítése és akadálymentesítése, felszíni vízelvezetési rendszerünk felújítása, intézményeink energetikai korszerűsítése és tetőszerkezet felújítása, tervezett útépítések megvalósítása, a közterületek infrastrukturális fejlesztése, fedett-nyitott közösségi tér kialakítása, helyi piactér kialakítása, internethálózat korszerűsítése..

 Az adópolitika célkitűzései

Pogányszentpéter Községi Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A helyi adók esetében, az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.

A helyi adóztatás során, az Önkormányzat Képviselő-testülete:

 • minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
 • adófajtánkként meghatározza, az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
 • adófajtákat összehasonlítva, dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról,
 • csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
 • a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
 • nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy

 • az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében, évente, tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,
 • az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
 • az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik, az önkéntes befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást),
 • az önkormányzati adóhatóság, éljen az adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről, a Képviselő- Testület legalább évente tájékoztatást kapjon.

Az adóztatásban dolgozó személyek anyagi érdekeltségének növelése érdekében, a Képviselő-testület évente áttekinti a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozó helyi szabályozás szükségességét (jutalmazás, teljesítményértékelést követő béremelés stb.)

Egyéb, adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében, az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóbevételek maximalizálására törekszik, a lakosok adóztatási terhelhetőségének figyelembe vételével.

Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások

Közigazgatás

Pogányszentpéter Község Önkormányzata az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el Iharosberény község székhelyen. A lakososság ügyfélbarát kiszolgálása érdekében Pogányszentpéter településen polgármesteri és közfoglalkoztatási irodát tart fenn. Ugyanitt elérhetőséget biztosít heti rendszerességgel a kormányhivatal járási ügysegédének és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak.

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

 • a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
 • az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
 • az információs szolgáltatás kiterjesztése,
 • a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása,
 • a közintézmények akadálymentesítése.

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:

 • a Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása, belső átalakítással a munkafeltételek javítása, informatikai rendszer korszerűsítése,
 • a közigazgatási rendszer átszervezési feladatainak végrehajtásával összhangban szükséges egyéb építmények igénybevételével megfelelően felkészülni a mikro körzeti önkormányzati hivatal működtetésére,
 • az irattárazási feltételek további bővítése.

Pogányszentpéter Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.

A Képviselő-testület – az önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve – a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:

 • településfejlesztés, településrendezés;
 • településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
 • a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
 • egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
 • környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 • óvodai ellátás;
 • kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
 • gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 • szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatásokat állapít meg;
 • lakás- és helyiséggazdálkodás;
 • a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 • helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 • honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 • helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
 • a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 • sport, ifjúsági ügyek;
 • nemzetiségi ügyek;
 • közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
 • helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 • hulladékgazdálkodás.

A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása

 

 

Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során:

 • felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről, a lakásigényről (beleértve a nem megfelelő lakáskörülmények felszámolása miatt jelentkező igényeket is),
 • gondoskodik a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendeletek felülvizsgálatáról,

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

 

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.

Az ivóvízzel történő ellátás Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatón keresztül történik, melyben az Önkormányzat  a 100%-os tulajdonos.

Az ivóvíz hálózat bővítése az ipari területek igénybevétele esetén, indokolt.

Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása szükséges.

 

Csatornázás

 

A szennyvízelvezetési rendszer belterületen kiépítésre került, az Önkormányzat a tulajdonosa. A csatornázási-szennyvízelvezetési és ártalmatlanítási tevékenységet a Dél Zalai Víz és Csatornamű Zrt. szolgáltató végzi a településen.

17 db önkormányzati tulajdonú átemelő szivattyú működik a szennyvízcsatorna rendszerben. Ezek fenntartása, javítása, cseréje az önkormányzat feladata.

A köztemető fenntartás

 

. A község képviselőtestülete rendeletben szabályozta ezt a kötelező feladatát. Hatálya kiterjed a község közigazgatási területén fekvő, az önkormányzat tulajdonában álló működő temetőre, az ott folyó temetkezési és temető fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybe vevő, illetőleg a tevékenységet végző természetes és jogi személyekre. A temető fenntartása az önkormányzat feladata, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat közhasznú munkások segítségével látja el. Az önkormányzat egy ravatalozót működtet, vízvételi lehetőséget, hulladéktárolót biztosít. A Temetőkről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve újította fel a temetőhöz tartozó ravatalozó épületét.

 • Tervezzük urnafal kialakítását. Szükséges a temetőben lévő veszélyes fák kivágása. Szükséges a temetői utak és világítás fejlesztése.

A helyi közutak és közterületek fenntartása

A Képviselő-testület, a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. Az önkormányzat11km belterületi úthálózat tulajdonosa, melyből a kiépített kb 7 km.. A belterületi utak nagy részben megfelelő burkolattal vannak ellátva, sajnos megfelelő vastagságú aljzat hiányában nem alkalmasak nehéz gépjárműforgalom lebonyolítására. A mezőgazdasági és egyéb teherjárművek, valamint az elmúlt évek csapadékos időjárása az utak állagromlását eredményezte. Jövőbeni fontos feladata a település önkormányzatának, hogy keresse azokat a belső és természetesen külső forrásokat, melyekkel a falu utcáit folyamatosan használható állapotba tudja tartani. Jelenleg a források szűkössége miatt, csak a legszükségesebb feladatokat tudja elvégezni, kátyúzás, áteresz-, illetve ároktisztítás formájában.

E területen szükséges:

 • a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása, különösen a következő

            útszakaszokon: Dózsa György1-104. ,és esős időjárás esetén, minden földúton.

 • Járdaépítés, felújítás szükséges a következő területeken:

           Dózsa György utca 1-106 között,Bajcsy-Zs.1-14 között.

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja, a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében, a következő feladatokat határozza meg:

 • Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
 • Meg kell hirdetni a településen a virágosítási programot, ehhez kérni kell támogatók, és önkéntesek segítségét.
 • Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.
 • Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
 • Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:
 • a faluközponton lévő főgyűjtő utak vonalvezetése, közparkok, intézményeink
  környezete, köztéri építmények.

 A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el. Közalkalmazottat ilyen feladatokra nem alkalmazunk,a település karbantartási feladatokat közfoglalkoztatás keretében oldjuk meg.

A közvilágítás

Az önkormányzatnak jelentős anyagi megterhelést jelent, a település utcáinak és tereinek, éjszakai világításának biztosítása. Tervezzük a jelenleg közvilágítással el nem látott belterületi közterületeken világítótestek elhelyezését, illetve a közvilágítási rendszer energiatakarékossági fejlesztését.

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében,  az Önkormányzat:

 • továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a szolgáltatást az Önkormányzat a Viridis-Pannonia Zrt. szállító szolgáltatóval végezteti,évi 52 szállítási napra kötött szerződést a szolgáltatóval
 • propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról,
 • elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését,
 • évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
 • évente 1 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint az óvodás és általános iskolai tanulók bevonásával,
 • biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
 • gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításról.  A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik. Ennek a feladatnak az ellátására nyertünk a Magyar Falu programban egy új kabinos traktort hótólólapáttal.

A kéményseprési közszolgáltatást a településen a Katasztrófavédelem látja el .

Környezeti állapot

Pogányszentpéter levegőtisztaság szempontjából az általános levegő tisztaságvédelmi kategóriától jobbnak mondható, ez leginkább a falu belső utcáinak háborítatlan környezete miatt adott. Ugyanakkor a belterület közvetlen környezetében a szántók a lakótelkekig érnek, a lakott terület határán ezáltal sokszor porszennyezést okozva. Még nem végleges, hogy a tervezett M9 autópálya, a településtől délre vagy északra fog húzódni, ez jelenleg nem jelent számszerűsíthető környezetterhelést és nehéz megbecsülni annak későbbi ilyen jellegű hatását.

A település zöldfelületi ellátottsága jó,

 

 

A helyi tűzvédelem

 

Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében

 • az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában
 • figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,
 • tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről,

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása

 

Az Önkormányzat az egyik legfontosabb feladatának tekinti helyi közbiztonsági feladatok ellátását, illetve színvonalának javítását. Ennek érdekében:

 • támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
 • támogatja a helyi Polgárőrség működtetését,
 • javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
 • felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre,
 • a településen anyagi források függvényében településőröket tervez alkalmazni.
 • Pályázati lehetőségektől függően térfigyelő kamera rendszer kiépítését tervezzük.

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában

Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási problémáinak megoldásában. Folyamatosan pályázatokat nyújt be közfoglalkoztatási programokra. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része tartalmazza.

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról

Az Önkormányzat, mint köznevelési intézmény fenntartó, elkészíti, a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programját.

A minőségirányítási programja meghatározza a köznevelési intézményrendszer egészére vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat.

Az Önkormányzat a köznevelés biztosítása, és színvonalának javítása érdekében, a következő feladatokat látja el:

 • Áttekinti az intézményműködtetés formáját (közös fenntartás, intézményirányító fenntartás, kistérségi társulás stb.), valamint a vonatkozó alapdokumentumokat.
 • Az intézményhálózat működtetésére vonatkozóan felméri, hogy a működtetés milyen formában történhet a továbbiakban.
 • Az intézményeknél kezdeményezni kell
 • az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését,
 • A köznevelési intézményektől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér.
 • Szorgalmazza a köznevelési intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását.
 • Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.

Önkormányzatunk létrejötte óta folyamatosan biztosította ezen alapellátási kötelezettségét a helyi óvoda számára. Az óvodai ellátást településünk tekintetében kezdetben Iharosberény község szervezte meg, majd 1992-után a Dózsa György utca 81.szám alatti épületbe került át. Itt működik jelenleg is, egycsoportos, 30 férőhelyes napközi otthonos óvodaként. Két óvónő és egy dajka neveli a 3-7 éves kisgyermekeket, reggel 7 órától este 17 óráig. Az óvoda melegítő konyhával rendelkezik, egy konyhai kisegítő tevékenységével kiegészítve. Korszerű EU- szabványos játszó udvarral rendelkezik. Folyamatosan részt vesz oktatási-integrációs és egyéb fejlesztési pályázatokban.

Folyamatosan gondot okoz a csökkenő gyermeklétszám a fenntartás finanszírozásában.

 Az önkormányzat Iharosberény- Iharos- Pogányszentpéter önkormányzataival közoktatási intézményfenntartó társulást hozott létre. 1980. óta az általános iskolai tanulmányokat Iharosberényben folytatják tanulóink.2013-óta a KLIK működteti az általános iskolát, csak az oktatásnak helyet adó Inkey-kastély épület és a benne lévő közétkeztetést biztosító Konyha maradt a fenntartó Társulásé.

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt, az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.

Közös fenntartásban (Iharos –Iharosberény) fenntartja :

 • a háziorvosi ellátást,
 • a gyermekorvosi
 • a védőnői ellátást
 • a fogorvosi ellátást

A település az Iharosberényi háziorvosi szolgálathoz tartozik. A háziorvos, gyermekorvos, védőnői szolgálat székhelye Iharosberényben van. A településen heti egy alkalommal rendel a házi és a gyermekorvos is, egyéb napokon az Iharosberényi rendelőben kapnak egészségügyi ellátást a betegek.

A fogászati ellátást az Iharosberényi rendelőben érik el a betegeink.

Településünk Csurgó kistérségi együttműködésben láttatja el a járó beteg és sürgősségi ügyeleti ellátást.

Gondoskodás a szociális ellátásról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának.
A szociális ellátások területén, az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:

 • A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.
 • A következő szociális  szolgáltatásokat biztosítja az Inke Központú Mikro térségi Társulás keretében:

                – házi segítségnyújtás

                – szociális étkeztetés

 

 • A következő szociális  szolgáltatásokat biztosítja a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás keretében:

  – családsegítő szolgálat

  – gyermekjóléti szolgálat.

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az Önkormányzat Képviselő-testülete, kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:

 • Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi programot.
 • A rendeletmódosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket.
 • Kétévente felül kell vizsgálni a Helyi Esélyegyenlőségi Programot és aktualizálni kell a hozzá kapcsolódó Cselekvési Tervet.

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység,

és a sport támogatása

 

 

Az Önkormányzat, a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban, az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében, a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:

A könyvtárat, a Somogy Megyei Könyvtár mozgókönyvtár keretén belül működteti

A könyvtár működtetése során:

 • ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,
 • a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
 • A több funkciós közösségi tér kialakításával, széleskörű funkciót kell biztosítani a könyvtárnak.

A művelődési, illetve a kultúrház működésével kapcsolatban:

 • biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely,
 • támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését
 • ki kell alakítani egy többfunkciós fedett-nyitott közösségi teret

 Az önkormányzati honlap frissítése, megújítása és folyamatos feltöltése szükséges.

 • Biztosítani kell ez által is a helyi közérdekű önkormányzati és civil információk széleskörű áramlását.

A Képviselő-testület fontosnak tartja, a sport- és közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is.

Ennek érdekében:

 • Gondoskodik a település sportéletének helyet adó sportpálya folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról.
 • A már meglévő Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztését és gyarapítását megcélozzuk, illetve biztosítjuk a gyűjtemény nyilvánossá tételét- látogathatóságát. Pályázunk megfelelő tároló és bemutató eszközökre.
 • Tervezzük pályázatok segítségével a településen Tájház kialakítását.
 • A „Pogányszentpéteri Értékek Tára” adatbázist kialakítva a hagyományőrzést, értékmegőrzést kiemelt települési feladattá tesszük.

A képviselőtestület térítésmentesen helyet biztosít a kultúrházban minden helyi érdeket és helyi közösségeket érintő, támogató kezdeményezésnek, rendezvénynek.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete, a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

 

A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében, a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében:

 • A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttműködés tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal meghallgatja az intézményvezetők tájékoztatóját.)
 • Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.
 • Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében, ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet.
 • Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen.
 • A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drogfogyasztás nélküli programok.
 • Az egészségmegőrző program feladatainak végrehajtásával segítjük az egészséges életmód feltételeinek biztosítását.
 • Települési Egészségnapot és egyéb prevenciós rendezvényeket szervezünk a lakosság számára az egészségmegőrzés fontosságára tekintettel.

A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere

 

Pogányszentpéter csatlakozott a Csurgói Többcélú Kistérségi Társuláshoz a Csurgó környékéhez tartozó 17 településsel együtt. A társulás több kötelező feladat ellátását segíti. (Belső ellenőrzés, Mozgókönyvtári szolgáltatás, orvosi ügyelet, stb.)  Szoros a kapcsolat a megye önkormányzataival és körjegyzőségeivel, különösen a Csurgói Kistérség hivatalaival, ezen belül.

Nagyon jó a kapcsolat a megyeházán működő szervekkel és hivatalokkal is, valamint a megyeszékhelyen, Kaposváron található intézményekkel is.

Hosszabb távú feladatunk a térségi, térségek közötti, kapcsolatok fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok felvételének átgondolása, testvértelepülések keresése.

A település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok

SWOT- Mátrix:

Erősségek:
– vonzó természeti környezet
– a községben kedvezőek az agro ökológiai és éghajlati viszonyok, több piacképes speciális növénytermesztési és állattenyésztési kultúra termelésének bővítése,

– vezetékes ivóvízzel minden belterületi ingatlan ellátott

– vezetékes gáz és szennyvízhálózat kiépítve a faluban

– egyedülálló táji- természeti adottságok

– vadászturizmus jelenléte,

– falusi turizmus kezdeményezései adottak

– rendezvényturizmus- Klastrom  Kupa-Szentpéteri Búcsú stb.

– erősödő civil szerveződések

– Nagykanizsa, Csurgó valamint a horvát határ közelsége, foglalkoztatási és gazdasági lehetőségei

Jó minőségű közép- és felsőfokú oktatás biztosító intézményi hálózat közelsége

Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

– telefonnal való ellátottság bővül, vonalminőség javul

– infrastruktúra fejlődik

Gyengeségek:

Kedvezőtlen demográfiai mutatók
– a község gazdasági-, társadalmi fejlettséget mérő mutatószámai az országos átlag alatt vannak

– magas a munkanélküliség, s a munkanélküliek között nagy arányt képviselnek a képzetlen, illetve a munkaerőpiacon nehezen értékesíthető szakmával rendelkezők

(a 33 leghátrányosabb kistérségben található a település)

– a változtatáshoz szükséges anyagiak hiánya

– a belterületi utak minősége jellemzően gyenge

– a fejlesztési elképzelések megvalósítását gyakran tőkehiány akadályozza

– a hazai és a külföldi tőke érdeklődése csekély

Nem fejlődnek kellő ütemben a gazdasági szolgáltatások

A települések közötti, térségi és nemzetközi kapcsolatok kiépültsége kialakulóban

– a lakosság alapellátáson túli, idegenforgalmi ellátását a jelenlegi kereskedelmi hálózat nem tudja biztosítani

– meglévő hitelek illetve közös költségek nem tesznek lehetővé komolyabb beruházások megvalósítását

Lehetőségek:
– növekszik a falusi turizmus iránti igény
– összefogás kistérségi kereteken belül fejlesztésére, érdekeinek hatékonyabb megjelenítésére

 

– a gazdasági és társadalmi szférák közötti partnerségi és kommunikációs viszonyok javítása

– a kistérség többi településével szorosabb gazdasági együttműködés

– a szomszédos községekkel való együttműködés fejlesztése

– a megyei és regionális együttműködés továbbfejlesztése

– pályázati lehetőségek- megyei, regionális, országos és EU-s- támogatások jobb kihasználása

– munkahelyteremtő támogatások, ágazati támogatások kihasználása

– a táji- természeti adottságok jobb

kihasználása, a környezet megóvása

– az emberi erőforrások fejlesztése, a képzettség emelése

– a községi marketing fejlesztése

– a település kulturális értékeinek feltárása, hasznosítása

– határozott megújulási törekvés a község helyzetének javítására, jobbítására

Veszélyek:

Elöregedés gazdasági aktivitás csökkenése.
– a jogi szabályozás változásai

– növekvő regionális különbségek, támogatások máshova áramlanak

– a kistérségen belül a belső kiegyenlítődés helyett a differenciálódás növekszik

– a külső gazdasági, piaci szervezetek erőfölénye

– a település gyenge gazdasági pozíciói, tőkehiány, tőkebeáramlás szinte minimális

– a települések szűkös bevételi forrásai

–  a településről a fiatalok, kvalifikált szakemberek és az értelmiség elvándorlása

– a Dunántúl fejlettnek minősítése eltakarja a térség elnyomorodását

 

Fejlesztési alapelvek

A felhalmozási bevételeket lehetőség szerint vagyongyarapításra használja fel az önkormányzat – amely lehet bővítés, vásárlás, karbantartás, felújítás.

Elsődleges szempontok közé tartozik továbbá a fontossági sorrend betartása,

 1. a kötelező feladatok ellátását biztosító fejlesztések
 2. az alapellátást biztosító intézmények felújítása,
 3. önként vállalt feladatok.

Tervezett fejlesztések 2019-2024 között

Rendezési terv módosítása a pályázatok megvalósításának elősegítésére
Utak, járdák felújítása lehetőségekhez mérten– pályázat beadása (Dózsa Gy.94-106 között ,valamint Bajcsy-köz rész kiemelten fontos !)
Belvízvédelem
Óvoda energiahatékonysági korszerűsítési pályázat-önerő finanszírozása
Temetői kerítés újra lécezése
Temető mellett kavicsozott parkoló kialakítása
Közterületek karbantartásának folytatása, község arculatának formálása, rendezett gondozott településkép kialakítása a településen élők bevonásával-„Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom meghirdetése
Ivóvízminőség fejlesztése (EU-s forrás igénybevételével)

-saját tulajdonú vízmű korszerűsítése

Polgármesteri Hivatal épületének teljes körű akadálymentesítése és korszerűsítése, ivóvízbázis védelme
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, állagmegóvása
Önkormányzati orvosi rendelő-védőnői helyiség teljes körű akadálymentesítése, korszerűsítése
Turisztikai vonzerő növelése, Falusi turizmus, vendégfogadás kiépítése
Ifjúsági és kulturális élet fejlesztése (újszerű változatos rendezvények: klubszerű rendezvények, előadások, falunap)
Közvilágítás kiépítése a település hiányzó részein (Bajcsy- köz egy része, Sportöltözőhöz vezető útszakasz,stb),közvilágítási hálózat energiatakarékossági fejlesztése ,
Tájház kialakítása, helytörténeti gyűjtemény bővítése-fejlesztése,
Helyi Értéktár kialakítása
Gépjármű beszerzés közfoglalkoztatás- közétkeztetés-közösségi feladatok megoldásához

A fejlesztési elképzelések számbavétele során elsődleges feladatok az önkormányzat által korábban jóváhagyott, megalkotott tervek, programok és egyéb dokumentumok által meghatározott feladatok végrehajtása:

A 2006-ban elfogadott településrendezési terv, folyamatos – a lehetőségekhez mért –  végrehajtása.

A polgármesteri ciklusprogramban elfogadott stratégiai célok végrehajtása.

Fontos szempont a lakosság szükségleteinek megfelelő feladatok végrehajtása. Ennek érdekében folyamatosan fel kell mérni a lakossági igényeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet, az előterjesztett gazdasági programot fogadja el.

Pogányszentpéter, 2020. június 30.

                                                                                                           Flinger Tamás

                                                                                                            polgármester