Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda

Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda

Óvodavezető: Kálmán Gáborné (Ildikó)
Tel.: 06/30/525-6532;

Dolgozók:
Óvónő:Horváth Katalin
Óvodapedagógus: Horváth Katalin
Óvodai dajka: Szabó Ferencné
Konyhai kisegítő: Ferenczné Kisdeák Mária
Fűtő-karbantartó: Varga Gyula

Házirend
OM: 202336 .
Telefon: 0630 / 5256532
E-mail: ovodapsz@citromail.hu
Óvodai csoportok száma: 1
Férőhely száma: 25fő
A felvehető gyermekek száma: 30
A csoportszervezési forma: vegyes

Alaptevékenység: Az intézmény alaptevékenysége az óvodai nevelés. Ezen belül biztosítja az óvodai étkeztetést, a sajátos igényű gyermekek óvodai nevelését és a kisebbségi óvodai nevelés irányelvei szerint kizárólag magyar nyelven folyó roma nevelést. A gyermekeknek biztosítja a meghatározott követelmények és az oktatási és kulturális miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató, integrációs és óvodai fejlesztő program szerinti foglalkoztatását. Továbbá biztosítja a logopédiai ellátást.

Az óvodai beiratkozás, felvétel: Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

49 § (1)

A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A gyermek átvétele másik intézményből hivatalos átjelentkezés útján történik. A nyomtatványt az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez.

20 § (1) A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartóz-kodási helye szerint illetékes jegyzőt. (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. (4) Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. (5) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. (6) Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van. (7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. (8) Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilván tartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvoda jogviszonya megszűnt.

Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Ekkor rögzítjük a gyermek adatait, melynek igazolására, kérjük a szülő személyi igazolványát, a gyermek lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát.

Az óvodába felvételt nem nyert gyermek esetében az óvoda írásban megküldött határozatában foglaltakkal kapcsolatban a szülő írásban fellebbezéssel élhet az önkormányzat jegyzője felé.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda vezetője bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6. évét betölti, de legfeljebb 8 éves korig nevelő intézmény. Abban az évben, amelyben a gyermek a hatodik életévét betölti,az óvoda vezetőjének döntenie kell ,hogy iskolába menjen-e vagy maradjon. Hetedik év betöltése után abban az esetben kezdhet újabb tanévet, ha augusztus 31. után született, és Szakértői Rehabilitációs Bizottság javasolja. A gyermek abban az évben, amelyben 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A felvételről az óvodavezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az alábbi esetekben:

  • ha gyerek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű,
  • ha a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41.§- a szerint, jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére
  • ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte
  • ha a szakértői bizottság a gyermek ellátására az óvodát kijelölte

A gyermek számára lehetőséget biztosítunk ez idő alatt , hogy betekinthessen óvodánk életébe.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelés alól, ha a gyermek családi körülményei, képességei, sajátos helyzete indokolja. Felmentésre az óvodába való jelentkezés után kerülhet sor.

A gyermek átvétele másik intézményből hivatalos átjelentkezés útján történik. A nyomtatványt az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. Az óvoda köteles felvenni, átvenni a gyermeket , ha halmozottan hátrányos helyzetű, valamint akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

8.§ (1) Lehetőség van 2.5 éves gyermek felvételére is amennyiben van még szabad férőhely és a gyermek fél éven belül betölti a harmadik életévét.

( NKt.8.§ ) 2014.szeptember 01-től : A gyermek abban az évben , amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Elsőként azokra a gyermekekre vonatkozik akik 2011-ben születtek és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. A gyermekek nagyobb csoportja: Az óvodai élet szervezéséből adódó kérdések eldöntésénél, érdekeik képviseletekor, a gyermekek nagyobb csoportjának tekintjük az óvodába járó gyermekek létszámának 70%-át.

Nevelési év rendje

Nevelési év: Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart
A szervezett ( kötelező és kötetlen ) foglalkozások szeptember 1-től a következő év május 31-ig tartanak.

Az óvoda nyitva tartása: Az óvoda öt napos, hétfő – péntek : 7 órától 16,30 tartó munkarenddel, egész éven át folyamatosan üzemel. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Karbantartási ,felújítási munkák elvégzésére 2+3 hetes szünetet tart,melynek időpontjáról a szülők legkésőbb február 15-ig tájékoztatást kapnak. Munkaszüneti napokon az óvoda is zárva tart.

Nevelés nélküli munkanapok: A 11/1994. (VI.8.)MKM rendelet 2. § (4) alapján egy nevelési évben öt nevelés nélküli munkanapot tart, mely napokon az óvoda zárva tart, gyermekeket nem fogad. Ezeket az alkalmakat szakmai ismereteink gyarapítására, továbbképzésekre,tapasztalatcserékre, elemzések, összegzések elkészítésére fordítjuk. Ebből az 5 napból hármat a szünet idején szervezünk. A nevelés nélküli napokról a tanév elején tájékoztatjuk a szülőket.

Térítésmentes szolgáltatások

Logopédus: A logopédus minden öt évet betöltött gyermekkel év elején szűrést végez. Szükség esetén beszédjavító és dyslexia megelőző foglalkozásokat tart a gyerekeknek
A nevelési programban megfogalmazott foglalkozások, programok

Fejlesztések: Ingyenes szolgáltatásként, az óvodapedagógusok, a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség megterem-tése céljából, játékos külön fejlesztő foglalkozásokat tartanak a 6 éves gyermekeknek
Gyermekek és szülők jogai, kötelességei

A gyerekek jogai
(Közoktatási törvény( 10.§)

A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játék, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt ál. A gyerekek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyerekeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez való, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak testi épségét.

FOGLALKOZÁSOK
Napok Mindennapi komplex foglalkozások Komplex foglalkozások
 Hétfő Mindennapos Testnevelés

Mese – vers

Külső világ tevékeny megismerése Művészeti tevékenység: Ének-zene ( 3-5 éves )
Kedd Mindennapos Testnevelés

Mese – vers

Matematikai nevelés ( 5-7 éves ) Művészeti tevékenység : Vizuális nevelés ( 3-4 éves )
Szerda Mese – vers Testnevelés
 

Csütörtök

Mindennapos Testnevelés

Mese – vers

Matematikai nevelés ( 4-5 éves ) Művészeti tevékenység : Vizuális nevelés ( 5-7 éves )
Péntek Mindennapos Testnevelés Mese – vers Művészeti tevékenység : Ének – zene ( 5-7 éves )

 

NAPIREND
Időtartam Napirendi tevékenységek
  7,00 – 11,45

 

 

 

 

Ezen belül :

8.30 – 9,15

 

11,45 – 12,45

12,00

12,45 – 14,30

 

14.30 – 16,30

 

 Gyülekezés,szabad játék

Szabadon mozgás, séta

Játék az udvaron

Komplex tevékenységek

Mindennapos testnevelés

Kompetencia programcsomag alkalmazása

 

Folyamatos tízórai

 

Készülődés az ebédhez

Ebéd

Teremrendezés, tisztálkodás

Mese, pihenés

Felkelés,uzsonna

Játék, fejlesztések, folyamatos hazamenetel